Een ICT samenwerkingsovereenkomst: voor goede en minder goede tijden

dvo / sla
Een samenwerkingsovereenkomst is een uitwerking van de afspraken tussen gemeenten over enerzijds de samenwerking en anderzijds over zaken die nog tot de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente gerekend mogen worden (achterblijvende taken). Het contractdeel bevat de volgende onderwerpen:
 • Doel van de samenwerking, considerans;
 • Visie op de samenwerking;
 • Organisatie en aansturing;
 • Intergemeentelijk overleg (directies);
 • Personele en organisatorische consequenties (o.a. kennisontwikkeling, vacatures, inhuur);
 • Financiële consequenties;
 • Garanties en aansprakelijkheid;
 • Ingangsdatum en beëindiging;
 • Communicatie met stakeholders;
 • Geschillenregeling.

Voordat de servicenormen (dienstverleningsovereenkomst) worden besproken worden eerst de kwaliteitseisen (non-functionals) bepaald a.d.h.v. onderstaande tabel. Native Consulting beschikt over verdiepende vragen om de discussie over de gewenste kwaliteitsnormen samen met de kerngroepleden vlot uit te voeren. Voor het vaststellen van de kwaliteitsnormen wordt één bijeenkomst met de kerngroepleden gepland.

FUNCTIONALITEIT:

Het leveren van de gewenste ondersteuning

 

BETROUWBAARHEID:

Het blijven functioneren zonder technische storingen.

BRUIKBAARHEID

Het werken met het systeem

 

EFFICIENCY

Het uitvoeren van de taken

 

ONDERHOUDBAAR

Het aanpassen van het systeem n.a.v. fouten of behoeften

OVERDRAAGBAAR

Het overzetten naar een andere datacenter

Compleetheid

Bedrijfszeker

Begrijpelijk

Snelheid

Wijzigbaar

Aanpasbaarheid

Geschiktheid

Foutbestendig

Leerbaarheid

Middelenbeslag

Analyseerbaar

Installeerbaar

Naleving

voorschriften

Herstelbaarheid

Gebruiksgemak

Capaciteit (grootte)

Stabiliteit

Gezamenlijkheid

Beveiligbaar

Volwassenheid

Aantrekkelijk

 

Testbaarheid

Inpasbaarheid

Koppelbaar

Vertrouwelijkheid

 

 

 

 

 

Beveiligbaar

 

 

 

 

Vervolgens wordt de onderstaande checklist samen met de kerngroep in een aantal dagdelen besproken. Een cross-check wordt uitgevoerd aan de hand van het ITIL framework, die ook reeds in de checklist is verwerkt. Deze onderstaande checklist is een samenvatting van de beoogde DVO, en dient ook als basis voor de uiteindelijke overeenkomst met de outsourcing- of samenwerkingspartner

1. PRODUCTEN EN DIENSTEN

2. PRODUCTEN

 • ICT-infrastructuur;
 • Vaste, Mobiele en Virtuele werkplekken;
 • Telefonie;
 • Netwerkinfrastructuur;
 • Audio-Visuele apparatuur.

 

3. DIENSTEN

 • Servicedesk-diensten: meldingen;
 • Wijzigingsverzoeken;
 • Systeembeheer;
 • Technische Applicatiebeheer;
 • Functioneel applicatiebeheer;
 • Projecten;
 • Informatiemanagement- en adviesdiensten inclusief diensten ten behoeve van de gemeentelijke crisisorganisatie.

 

4. OVERIGE

 • Contract partner;
 • Communicatie en escalatie.