Rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van ICT of ICT-Samenwerking

rekenkameronderzoek

CT en een effectieve en efficiente informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van een gemeente of gemeentelijke samenwerking. Worden de gewenste doelen op onze K's: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Klant en Kosten wel gehaald? Zijn de kosten in overeenstemming met de landelijke benchmark? Is de beveiliging op orde? Is de ICT toekomstgericht? Zijn de raad, het college en de directie in control als het om ICT gaat? Is de governance geregeld?

Native Consulting helpt gemeenten hierbij door het uitvoeren van onderzoeken naar de behaalde resultaten en het toetsen daarvan aan de vooraf gestelde doelen of business case. En het Rekenkameronderzoek is niet alleen een controlemiddel voor de gemeenteraad, maar ook een kans om ICT te verbeteren en te innoveren.

Normenkader

Een rekenkameronderzoek heeft een belangrijk ex-post en ex-ante element: het onderzoek blikt terug op de huidige situatie, teneinde aanbevelingen te kunnen doen voor de toekomst. Wat waren de oorspronkelijke uitgangssituaties, waar staat iedereen nu en waar wil in de toekomst staan?

Elk onderzoek wordt gestart met het vaststellen van de onderzoeksvraag in afstemming met de opdrachtgever. Om inzicht te kunnen verschaffen in de scope en het proces van het onderzoek, wordt een normenkader ontwikkeld. Het normenkader omvat o.a de (wettelijke) eisen en afspraken waaraan het onderzoeksonderwerp aan moet voldoen. Op basis van dit normenkader wordt de hoofdvraag verdiept en wordt er een vragenlijst opgesteld. Het normenkader en de vragenlijst worden met de opdrachtgever besproken.

Gestructureerd proces

De aanleiding van het onderzoek vraagt over het algemeen om een transparant en open onderzoeksproces. Een goed onderzoeksproces komt alle partijen ten goede. Het proces ziet in hoofdlijnen er als volgt uit

  • Stap 1: Vaststellen onderzoeksvraag en normenkader
  • Stap 2: Operationele voorbereiding
  • Stap 3: Feitelijk onderzoek zoals beschreven in de aanpak
  • Stap 4: Rapportage en aanbevelingen
  • Stap 5: eindpresentatie en toelichting aan sleutelfiguren
  • Specifiek voor ICT samenwerkingsverbanden of ICT-outsourcingstrajecten hanteert Native Consulting een drietal denkkaders die ten grondslag liggen aan het ontwikkelde normenkader voor het onderzoek: ‘de balans tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau’, het ‘9-vlaksmodel’ en het archetype model.