Onderzoek staat van de ICT gemeente Amstelveen

onderzoek staat van de ict gem

Beoordelen van de staat van een ICT-infrastructuur

Om de staat van de ICT-infrastructuur te kunnen beoordelen is in een korte periode een intensief onderzoek uitgevoerd. Hierbij is met behulp van diepte interviews input opgehaald bij de wethouder, de directie en de onderdelen van de afdeling Informatisering en Automatisering. Ook zijn alle aanwezige beleidsstukken en financiële rapportage geanalyseerd.

Om tot een oordeel te kunnen komen over de staat van de ICT-infrastructuur is gestart met het vaststellen welke onderdelen meegenomen dienden te worden, het normenkader.

Omdat het bij de beoordeling van de ICT niet alleen gaat over de technische onderdelen zoals hard- en software, netwerk, computerruimtes, maar vooral ook over de inrichting van de I&A functie en organisatorische onderdelen als governance en visie en beleid, zijn al deze onderdelen geanalyseerd.

Middels een stoplicht beoordeling is de staat per onderdeel weergegeven.

Conclusie en advies over de staat van de ICT

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Staat van de technische infrastructuur aangaande hard- en software is dat deze goed te noemen is. De meeste hardware is up-to-date evenals de systeemsoftware en virtualisatie onderdelen. De computerruimte is verouderd en dient aangepast te worden.
  • De financiering van de ICT-infrastructuur en applicaties is niet duurzaam opgenomen in de programmabegroting. Hierbij gaat het zowel om vervangingsbudgetten als om onderhoudskosten van de software.
  • Belangrijke kaders voor de ICT ontbreken. Dit betreft kaders als informatieplannen, beleid op onderwerpen als cloud, werkplekbeleid en continuïteit en uitwijk. Met name het ontbreken van werkplekbeleid is een belemmerende factor voor het door ontwikkelen van de technische infrastructuur omdat het bepalend is voor belangrijke inrichtingskeuzes.
  • De afdeling Informatisering en Automatisering is op een aantal posities onderbezet en moet derhalve uitgebreid worden. Naast systeembeheer gaat het vooral om te weinig capaciteit op het gebied van functioneel beheer.
  • Het eigenaarschap voor ICT en de samenwerking tussen de organisatie en de afdeling Informatisering en Automatisering is onvoldoende.

De overall conclusie was dat de staat van de ICT voldoende is, maar dat er vooral op gebied van de organisatie rondom ICT, beleid als ook de wijze van financiering verbeterpunten zijn.

Het traject is, na een presentatie in de directie, afgesloten met een toelichting van het onderzoeksrapport aan een commissie van de gemeenteraad. De gemaakte analyses en de aangedragen ontwikkelpunten werden door zowel de politiek als het management omarmd. De adviezen krijgen opvolging en de verbeteracties worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058