In contact met samenleving

Het contact met de burgers is gelukkig niet beperkt tot de vierjaarlijkse verkiezingsmomenten. Ook gedurende de periode van de zittende Raad is het belangrijk om contact met de burgers te behouden. De digitale kanalen bieden veel mogelijkheden en kansen in aanvulling op de fysieke kanalen.

Waarom is het belangrijk

Een van de belangrijkste functies van de democratie is om op een zo rechtvaardig en vreedzaam mogelijke manier met verschillen van inzicht, opvatting en belang om te gaan. Om dit zo goed mogelijk in te vullen volstaat het niet de invloed van burgers op de representatieve democratie te beperken tot een vierjaarlijkse stem op een heel arrangement van voorstellen in de vorm van ‘verkiezingsprogramma’s’. Het is noodzakelijk doorlopend in contact met de burger te blijven en de mogelijkheden van de participatieve  democratie te benutten.

Wat is het

Onder de traditionele fysieke kanalen wordt verstaan:
  • Georganiseerde bijeenkomsten (bijvoorbeeld inspraakavonden, politieke café’s, inloopavonden ‘meet-ups’ en wijktafels)
  • Informele contacten (bijvoorbeeld het vervullen van de ‘publieksfunctie’: spontane gesprekken, aanwezigheid op bijeenkomsten, vieringen)
De moderne digitale kanalen kunnen worden onderverdeeld in:
  • Social Media Watching (het actief monitoren van sociale media, websites en digitale nieuwsartikelen). Hierbij worden de digitaal publiek gemaakte opvattingen en gevoelens van burgers door de gemeente opgehaald.
  • Opiniemeting (bijvoorbeeld: Burger Panel, enquêtes) waarbij de gemeente het initiatief neemt om de opvattingen en meningen op te halen.
  • Burgerparticipatie voorzieningen (‘living labs’ en digitale participatieplatformen zoals dat van Civocracy. Deze wordt uitgebreider toegelicht bij de toelichting bij ‘burgerparticipatie’). Hierbij werkt gemeente met burgers samen.

Hoe begin je

  • Ontwikkel een visie op de wijze waarop je als bestuur het contact houdt met de burgers (visie op bestuurlijke interactie met de burgers).
  • Stel vast welke afstemmingsbehoefte wenselijk is vanuit de optiek van de opgestelde visie.
  • Beoordeel welke digitale en fysieke instrumenten gewenst zijn om de afstemmingsbehoefte in te vullen.
  • Geef invulling aan de gewenste instrumenten. Experimenteer met de inzet van deze instrumenten en beoordeel doorlopend de mate van succes, de kansen voor verbetering en de mogelijke alternatieve instrumenten.

Meer informatie


Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Kees van den Tempel
Adviseur
085-4012987